Рівнянська сільська рада
Кіровоградська область, Новоукраїнський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Статут

Дата: 28.05.2021 10:34
Кількість переглядів: 488

СТАТУТ

Рівнянського сільського комунального підприємства

Загальні положення

 

1.1.     Рівнянське сільське комунальне підприємство (в подальшому підприємство) є комунальною власністю Рівнянської територіальної громади, від імені та в інтересах якої здійснює правомочності щодо володіння, користування та розпорядження майном Рівнянська сільська рада відносно до закону.

1.2.   Рівнянське сільське комунальне підприємство входить до сфери відання Українського об’єднання сільського комунального господарства “Укрсількомунгосп”, дотримується збереження контролю за роботою та демократичних принципів управління нею з боку органів облсількомунгоспу.                                                                     

Виконує державні програми з питань розвитку соціальної сфери та відродження села.

1.3.     Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, який затверджується засновником підприємства.

1.4.     Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку, штамп, рахунки в банку, права і обов’язки юридичної особи підприємство набуває з дня державної реєстрації.

Юридична адреса підприємства:

Кіровоградська область,

Новоукраїнський район,

с. Рівне

вул. Центральна 116

1.5.     Рівнянське сільське комунальне підприємство є правонаступником прав, обов’язків та  майна Новоєгорівського сільського комунального господарства та Комишуватського сільського комунального господарства.

1.6.     Підприємство має право від свого імені укладати договори (угоди, контракти), набувати майнові та не майнові права, нести обов’язки, бути позивачем або відповідачем в суді.

1.7.     Підприємство відповідає по своїх зобов’язаннях тим майном, на яке згідно законодавства може бути звернено стягнення.

1.8.     Підприємство діє на підставі Статуту, який затверджується власником підприємства. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються власником.

1.9.     Підприємство може створювати за погодженням із власником дочірні підприємства, спільні підприємства.

2. Мета і предмет діяльності.

2.1.     Основними функціями підприємства є забезпечення комунально- побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади.

 

2.2.     Предметом діяльності підприємства є:

- надання комунальних послуг населенню;

- експлуатація та утримання в належному технічному стані житла та інших

об’єктів, що знаходяться у комунальній власності ради;

забезпечення споживачів водою;

забезпечення водовідведення соціальної сфери села;

 

 •     забезпечення споживачів водою;
 •     забезпечення водовідведення соціальної сфери села;

 - зайняття сільськогосподарською діяльністю та переробкою сільськогоспо­дарської продукції;

   - здійснення торгівельної діяльності товарами власного виробництва ;

     - будівництво, ремонт та експлуатація водогонів, каналізаційних мереж та очисних споруд села;

    - будівництво і ремонт доріг ;

    - надання населенню послуг по вивезенню сміття ;

    - благоустрій села (санітарна очистка, озеленення, освітлення вулиць, утримання та впорядкування кладовищ, громадських колодязів, пішохідних містків, боротьба з забрудненням, відстріл бродячих тварин, утримання санкціонованих сміттєзвалищ);

   -   надання ритуальних послуг;

   - надання інших послуг населенню, встановлення програмного забезпечення в користування, їх супроводження та обслуговування, навчання користувачів, якщо право власності на зазначене програмне забезпечення залишається у розробника (постачальника), а замовнику надається право користування зазначеним програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення або повноважень на його користування третім особам, що не суперечать чинному Законодавству.

 1. Майно підприємства.
  1. Майно підприємства є власністю Рівнянської сільської ради і становить основні фонди та оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства.
  2. Майно підприємства належить йому на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, підприємство володіє та користується зазначеним майном.
  3. Джерелами формування майна є : основні та оборотні фонди ;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг населенню, а також інших видів діяльності;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів ; кредити банків та інших кредиторів ;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фізичних осіб ;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

  1. Підприємство має право продавати, передавати іншим підприємствам, організаціям, установам та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно або в користування споруди, будинки, устаткування, транспортні засоби, інвентар та матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу лише за погодженням із сільською радою.
  2. Вилучення у підприємства його основних фондів, оборотних коштів та іншого майна здійснюється тільки у випадках, передбачених законом України. Збитки завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав, Відшкодовуються за рішенням суду або арбітражного суду.

 

 1. Управління підприємством.
  1. Управління підприємством здійснюється відповідно до Статуту на основні

поєднання прав власника щодо господарського використання майна і принципів самоврядування трудового колективу.

 

  1. Структуру, штатну чисельність підприємства затверджує сільська рада.
  2. Безпосереднє керівництво підприємством здійснює керівник (начальник) підприємства, який призначається на посаду і звільняється згідно розпорядження сільського голови і затверджується сесією сільської ради.

Керівник працює на контрактній основі. Заробітну плату отримує на підприємстві.

  1. Керівник підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені до компетентності власника.

Власник підприємства не втручається в оперативну діяльність керівника.

  1. Керівник підприємства:

несе повну відповідальність за стан діяльності підприємства;

діє без довіреності від імені підприємства, представляє його в усіх установах, організаціях;

розпоряджається коштами та майном відповідно до діючого законодавства та цього Статуту;

укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

приймає та звільняє з роботи працівників підприємства згідно штатним розкладом, видає накази;

виконує інші дії, які віднесені до його компетентності.

  1. Повноваження трудового колективу підприємства реалізуються безпосередньо загальними зборами або через їх виборчі органи.

Загальні збори трудового колективу розглядають та погоджують колективний договір, питання самоврядування трудового колективу, перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг, матеріального і морального стимулювання продуктивної праці, охорони праці, виборниці та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.

Право укладання колективного договору від імені власника надається керівнику, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

  1. Трудові відносини будуються лише на основі вимог законодавства про працю та колективної угоди.
 1. Господарська, економічна та соціальна діяльність підприємства.
  1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток (доход).
  2. Підприємство погоджує свою діяльність з сільською радою, визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на надані послуги та вироблену продукцію та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.
  3. Підприємство реалізує свою продукцію та надає послуги за цінами і тарифами або на договірній основі, погоджуючи їх з виконкомом сільської ради.
  4. Підприємство самостійно здійснює матеріально - технічне забезпечення власного виробництва через систему прямих угод чи іншими шляхами, які не суперечать чинному законодавству України.
  5. Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток (доход), амортизація відрахування, безоплатні та благодійні внески, капітальні вкладення та кредити, бюджетні дотації та інші надходження, не заборонені законодавством України.
  6. Кошти Рівнянського СКП зберігаються на його рахунках в органах управління Державної казначейської служби і знаходяться в повному його розпорядженні.
  7. Установчі документи Рівнянському СКП містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини засновнику (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), або його працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров’я, інші соціальні гарантії членів трудового колективу вирішуються трудовим колективом за участю власника чи уповноваженого ним органу відповідно до Статуту, колективного договору та законодавчих актів України.
  9. Підприємство зобов’язане забезпечити для всіх працюючих на підприємстві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

6.Облік і звітність.

  1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

Порядок ведення бухгалтерського обліку та статистичної звітності визначається відповідним законодавством.

  1. Річний баланс і звітність підприємства підлягає обов’язковому аудиту.
  2. Службові особи підприємства за перекручення державної звітності несуть установлену законодавством дисциплінарну, матеріальну або кримінальну відповідальність.

7. Ліквідація і реорганізація Рівнянського СКП

7.1                Ліквідація і реорганізація (злиття, розділ, перетворення) в Рівнянському СКП   проводиться відповідно засновником або за рішенням суду.

7.2  Рівнянське СКП ліквідується у випадках:

якщо прийняте рішення про заборону діяльності в за невиконанням умов, встановлених законодавством і в строк не забезпечене виконання цих умов або зміни видів діяльності.

7.3 У разі припинення Рівнянського СКП як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача її активів шляхом зарахування до доходу бюджету Рівнянської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.

7.4 Рівнянське СКП вважається ліквідованим з моменту виключення його з відповідного державного реєстру України.

7.5 При реорганізації або ліквідації Рівнянського СКП звільненим працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства України. 

                 7.6 При перетворенні установи в іншу, всі майнові права та обов'язки попередньої передаються новій згідно законодавства.

 

__________________________________________________________________________________________________


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь